×

Privacyverklaring van Vereniging Ondernemers Contact Dongen (KvK nr: 40271199)

Vereniging Ondernemers Contact Dongen verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.


De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen:

- Achternaam en voornaam
- Adres en Woonplaats
- Geboortedatum
- Emailadres
- (Mobiel) telefoonnummer

Wij hebben de persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten, zoals de ledenadministratie (en het versturen van de periodieke nieuwsbrieven) welke taken worden uitgevoerd door het secretariaat, alsmede voor het verwerken van de contributienota’s door de penningmeester. Tevens heeft het bestuur van de Vereniging inzage in voornoemde gegevens.

Uw gegevens worden zonder uw voorafgaande schriftelijke instemming niet verstrekt aan derden, tenzij ter voldoening aan enige wettelijke verplichting.
Wij vermelden uw bedrijfsgegevens op onze website onder de sectie leden, met daarbij uw contactgegevens, zodat andere leden en potentiële leden contact met u op kunnen nemen. Uw persoonsgegevens worden wel vermeld op het afgesloten deel van onze website, welke enkel toegankelijk is voor onze leden.

Voor deelname aan bepaalde activiteiten verzoeken wij vooraf om uw aanmelding aan ons door te geven. Uw aanmelding wordt opgenomen in de aanmeldingslijst van het betreffende evenement, waarbij wij enkel uw naam en emailadres vermelden. Eventueel gemaakte foto’s op de events kunnen op de site van de Vereniging worden geplaatst.


Vereniging Ondernemers Contact Dongen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.
Communicatie, cq. beeldmateriaal door bestuur en leden onderling uitgewisseld zijn hiervan uitgezonderd en blijven onderdeel van het archief van de Vereniging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verzoeken om ze te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat (email: ). Vereniging Ondernemers Contact Dongen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Vereniging Ondernemers Contact Dongen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.
Mocht sprake zijn van een datalek, dan zijn wij verplicht hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
Het bestuur van Vereniging Ondernemers Contact Dongen is bevoegd deze privacyverklaring te wijzigen indien wettelijke of andere redenen daartoe noodzaken. De nieuwe privacyverklaring wordt vervolgens aan alle leden ter beschikking gesteld. Door het vervolgens aanblijven als lid van Vereniging Ondernemers Contact Dongen geeft u te kennen akkoord te gaan met de gewijzigde Privacyverklaring.

Contact
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de implementatie daarvan, kunt u via email contact opnemen met het secretariaat van Vereniging Ondernemers Contact Dongen: